Podmienky služby

Obsah webových stránok mojobchod.sk podlieha ochrane autorských práv. Kopírovanie informácií či dát, hlavne použitie textov, častí textov alebo grafických materiálov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. Všetky informácie alebo dáta, ich využitie a zverejnenie na webových stránkach mojobchod.sk, ako aj celá súvisiaca činnosť, jej dôsledky alebo neuvedenie informácií sa riadi výhradne slovenským právom. Miestom dodania a výhradným súdom s miestnou príslušnosťou je Bratislava.

Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. a správca týchto webových stránok si vyhradzujú právo kedykoľvek zablokovať prístup užívateľom, ktorí porušia internetovú etiku a/alebo všeobecne záväzné platné právne predpisy.

Užívateľ berie na vedomie, že aplikácia pre tlač cenoviek sprístupnená na týchto stránkach (ďalej len „aplikácia“) je aplikáciou vytvorenou pre účely podpory podnikateľských aktivít užívateľa, ako partnera aliancie Môj obchod, s tým, že však zodpovednosť za riadne značenie cien pri využití tejto aplikácie je naďalej výlučne len na strane užívateľa.

Užívateľ ďalej potvrdzuje, že všetky predajné ceny tovaru uvedené v aplikácii boli stanovené na základe jeho výlučnej rozhodovacej právomoci.

Užívateľ ďalej súhlasí s tým, že údaje a informácie uvedené v aplikácii budú prístupné spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. z dôvodu zaistenia fungovania predmetnej aplikácie a jej správy s tým, že tieto dáta a informácie nebudú sprístupnené či odovzdané akejkoľvek tretej osobe.

Napíšte nám: